پاورپوینت حسابداري صنعتي يك 93 اسلاید pptx

دسته بندي : نرم افزار » حسابداری
این پاورپوینت با موضوع حسابداري صنعتي يك با 93 اسلاید با عناوین زیر
•فصل 1-كليات ومفاهيم حسابداري بهاي تمام شده
•فصل 2- روشهاي طبقه بندي مفاهيم بهاي تمام شده
•فصل 3- بهاي تمام شده در مؤسسات خدماتي
•فصل 4- بهاي تمام شده كالا در مؤسسات بازرگاني
•فصل 5- بهاي تمام شده كالا در موسسات توليدي(نظام ادواري)
•فصل 6- حسابداري مواد وبهاي تمام شده آن

کلیات و مفاهیم حسابداری بهای تمام شده

• حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سر و کار دارد.

•هر یک از اقلام بهای تمام شده به منزله ی استفاده از یکی از منابع شرکت است.
•کاربرد اصلی و اولیه اطلاعات بهای تمام شده برای مدیران تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد است.
•حسابداری مدیریت:
•هنگامی که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده در داخل سازمان و توسط مدیران و به منظورارزیابی عملکرد فعالیتهای سازمان یا نیروی انسانی آن و یابه عنوان مبنایی برای اتخاذ تصمیم به کار برده شود.

•حسابداری مالی:
•اگر این اقلام توسط استفاده کنندگان خارجی نظیر سهامداران یا بستانکاران و به قصد ارزیابی عملکرد مدیران رده بالای شرکت و یا تصمیم گیری در مورد خود سازمان به کار رود.

•حسابداری مالی وحسابداری بهای تمام شده:
•استفاده کنندگان اصلی اطلاعات بهای تمام شده، مدیران هستند.
•اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان خارجی اطلاعات حسابداری بر مبنای اصول پذیرفته شده ی حسابداری تهیه می شود . مدیران در برقراری نظام اطلاعاتی بهای تمام شده نسبت به حسابداری مالی محدودیت کمتری دارند.

•به طور خلاصه، حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در نوع استفاده کنندگان، محدودیت ها، مبانی ارزش گذاری، زمان تهیه گزارشات و دامنه شمول گزارش دهی با یکدیگر اختلاف دارند.

•در مواردی که از اطلاعات حاصل از حسابداری بهای تمام شده در حسابداری مالی استفاده می شود، ملزم به استفاده از بهای تمام شده تاریخی است.

•در گزارشهای حسابداری بهای تمام شده، علاوه بر اطلاعات ریالی، اطلاعاتی در مورد ساعات کار کارکنان، مقدار تولید واحدهای مختلف یا ساعات فعالیت بخش های مختلف شرکت نیز ارائه می شود.
•استفاده از اطلاعات بهای تمام شده توسط مدیریت:
•حسابداری بهای تمام شده، با فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تعیین نتایج مالی حاصل از راه کارهای مختلف از طریق تعیین بهای تمام شده ی هر یک از راه کارها و مقایسه اطلاعات حاصله به تصمیم گیریهای مدیریت در انتخاب میان راه کارهای مختلف کمک می کند.

•اختلاف بهای تمام شده راه کارهای مختلف، بهای تمام شده تفاضلی است.
•از طریق فراهم آوردن اطلاعات واقعی بهای تمام شده و مقایسه آن با انتظارات و پیش بینی های اولیه مبانی دقیق تری برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آید.

فصل دوم: روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده:

•غیرمستقیم یا سربار: مثل دستمزد و مواد غیرمستقیم و سایر هزینه های عمومی.
•اقلامی از بهای تمام شده که مستقیماً در تولید محصول دخالت ندارند، سربار تولید نامیده می شوند.

•بر اساس ارتباط با فرآیند تولید:
•بهای تمام شده (هزینه) تبدیل: برای تبدیل مواد اولیه به محصول ساخته شده به کار می روند.
•سربار تولید + دستمزد مستقیم = هزینه تبدیل
•مواد مستقیم + دستمزد مستقیم =هزینه اولیه تولید

•بر اساس ارتباط با حجم تولید:
•متغیر: جمع هزینه متغیر با افزایش حجم تولید، افزایش می یابد. اما مقدار آن برای یک واحد ثابت است.

•ثابت: جمع هزینه ثابت با افزایش حجم تولید در یک محدوده معین تولید ثابت و مقدار آن برای یک واحد کاهش می یابد.
•نیمه متغیر یا مختلط: ترکیبی از هزینه های ثابت و متغیر است: که کاملاً ثابت است و نه کاملاً متغیر.

•اطلاعات حاصل از تفکیک اقلام بهای تمام شده به ثابت، متغیر و نیمه متغیر در کنترل و تهیه بودجه نقش مهمی دارد.
•بر اساس فعالیتهای مختلف:
•اقلام بهای تمام شده تولید: شامل مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار.

•1- روش جمع آوری اقلام بهای تمام شده:
•در موسسات خدماتی، اقلام بهای تمام شده خدمات در خصوص تعیین بهای تمام شده خدمات مورد ارائه به مشتریان گردآوری شود .
• حساب کار در جریان در موسسات خدماتی مرکز تجمع اقلام مختلف بهای تمام شده خدماتی است که به مشتریان شرکت ارائه می شود.
•2- اجزای بهای تمام شده خدمات:

•در موسسات خدماتی دستمزد و سربار دو جزء اصلی بهای تمام شده خدماتی محسوب می گردد.
•3- محاسبه بهای تمام شده خدمات و نقش آن در مدیریت: روشهای محاسبه بهای تمام شده خدمات در موسسات خدماتی:

•الف – سرشکن کردن بهای تمام شده بین سفارشات در دست اقدام
ب- تسهیم بهای تمام شده بین دپارتمانها و قسمتهای مختلف شرکت لازم به ذکر است
•تسهیم اقلام بهای تمام شده بین کارها و یا خدمات در دست اقدام مربوط به مشتریان مدیریت را قادر خواهد ساخت که بهای تمام شده واقعی هر یک از خدمات را با بهای تمام شده پیش بینی شده آن مقایسه کند .


• کنترلهای لازم را در نتیجه این مقایسه برقرار کند و از طرف دیگر به کمک بهای تمام شده واقعی انواع خدمات مورد ارائه می توان به قیمت گذاری عینی تری برای خدمات دست یافت

• در صورتیکه اقلام بهای تمام شده بر اساس دپارتمان ها یا فعالیتهای مختلف یک شرکت خدماتی تسهیم شود

•ملاک مناسبی برای سنجش عملکرد مدیران
• بخشهای مختلف شرکت یا مدیران مسئول انجام فعالیتهای مختلف فراهم می آورد و سنجش عملکرد نیز به نوبه خود مبنایی برای کنترل فعالیتهاست.

•فصل چهارم
•معادله کلی بهای تمام شده خدمات در موسسات بازرگانی و تولیدی
•موجودی اول دوره+وارده به انبار طی دوره=خروجی ازانبار+موجودی آخر دوره
•این رابطه اساسی را می توان این گونه نیز نوشت:

•خروجی از انبار=موجودی اول دوره+وارده طی دوره-موجودی آخردوره
•لازم به ذکر است تفاوت اصلی اجزای این رابطه در موسسات بازرگانی و تولیدی تنها در ماهیت رقم «وارده به انبار طی دوره» است.

•این رقم در موسسات بازرگانی نشانگر خرید خالص طی دوره و در موسسات تولیدی نشاندهنده تولید طی دوره مالی است.

•نظامهای بهای تمام شده در موسسات بازرگانی:
•نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته و ارتباط اقلام مختلف بهای تمام شده در موسسات بازرگانی به شرح زیر است:

•بهای تمام شده موجودی انتهای دوره - بهای تمام شده خرید خالص طی دوره +بهای تمام شده موجودی اول دوره = بهای تمام شده کالای فروش رفته

•نظامهای اصلی که در تعیین بهای
• تمام شده موجودیها و کالای فروش رفته در موسسات بازرگانی کاربرد دارند ، عبارتند از:
•نظام دائمی و نظام ادواری نگهداری اطلاعات بهای تمام شده موجودیها.

فصل پنجم:
•بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی – نظام ادواری
•1- معادله بهای تمام شده کالای فروش رفته

•بهای تمام شده کالای ساخته شده در انتهای دوره- بهای تمام شده تولیدات طی دوره+ بهای تمام شده موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره=بهای تمام شده کالای فروش رفته

•2- صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده (صورت بهای تمام شده تولید):
•صورت بهای تمام شده تولید صورتی است که نحوه ارتباط اقلام بهای تمام شده مرتبط با تولید در موسسات تولیدی را نشان می دهد .

•شامل اقلام زیر می باشد:
•بهای تمام شده مواد مصرفی، دستمزد مستقیم پرداخت شده طی دوره بهای تمام شده سربارو کاردرجریان ساخت ابتداوانتهای دوره.

•بهای تمام شده کالای تولید شده:
•بهای تمام شده مواد مستقیم:
•موجودی مواد مستقیم ابتدای دوره
•+ خرید خالص مواد طی دوره
•موجودی مواد مستقیم انتهای دوره
•+ بهای تمام شده دستمزد مستقیم
•+ بهای تمام شده سایر عوامل تولید (سربار)
•= بهای تمام شده عوامل تولید طی دوره
•+ بهای تمام شده کالای نیم ساخته ابتدای دوره
•=جمع کار در جریان تولید طی دوره
•بهای تمام شده کار در جریان (کالای نیم ساخته) انتهای دوره
•= بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره
•3- روش ادواری بهای تمام شده
•نظام دائمی به کمک حساب دائمی «کار در جریان ساخت» مداوماً اطلاعاتی درباره کار در جریان ساخت،

• کالای تکمیل شده و بهای تمام شده کالای ساخته شده فراهم می کند و بیشتر در موسسات بزرگ و متوسط کاربرد دارد.
•در نظام ادواری فقط در پایان یک دوره مالی و پس از تعیین مقدارموجودیهای جنسی است

فصل ششم:

•حسابداری مواد و بهای تمام شده آن
•1- خرید مواد:
•فرآیند خرید مواد شامل مراحل زیر می باشد:
•درخواست خرید مواد (فرم درخواست خرید مواد)، سفارش مواد (فرم سفارش مواد)

• و تحویل مواد خریداری شده به انبار (فرم رسید انبار)
•2- نحوه ثبت خرید مواد در دفاتر:
•در نظام ادواری:خرید مواد (بدهکار)،حسابهای پرداختنی یا وجه نقد(بستانکار)
•در نظام دائمی: موجودی کالا (بدهکار)،
• حسابهای پرداختنی یا وجه نقد (بستانکار)

•3- کارت موجودی کالا در انبار:
•مزایای استفاده از کارت موجودی کالا: کنترل تطابق مقادیر موجودی مندرج در این کارتها و موجودی واقعی هر کالا که از طریق شمارش فیزیکی موجودی انبار بدست می آید.

•امکان جلوگیری از وقوع بی نظمی یا مفقود شدن کالاها را فراهم می آورد و اطلاعات لازم را در اختیار مسئولین ذیربط قرار می دهد.

دسته بندی: نرم افزار » حسابداری

تعداد مشاهده: 18069 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 93

حجم فایل:308 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: