پایان نامه بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
چكيده:
 هدف تحقيق حاضر، بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران مي باشد.
 با توجه به موضوع پژوهش سوالاتي در اين پژوهش تدوين گرديده است كه به بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاكتور (سن، ميزان تحصيلات و سابقه كاري) مي پردازد.
 روش اين تحقيق، روش توصيفي است كه با روش زمينه يابي به اجرا در مي آيد و بهترين شيوه براي سنجش، آزمون MMPI بوده كه هشت مقياس (هيپوكندري، خودبيمار انگاري، هيستري، پسيكوپاتي، پارانويا، پسيكاستني، اسكيزوفرنيا و هيپوماني) را مورد سنجش قرار مي دهد.
 جامعه آماري، شامل كليه مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران مي باشد.
 نمونه آماري، شامل 50 نفر از مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران مي باشد.
 در مجموع نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه بالاترين ميزان شيوع اختلالات مشاهده شده مربوط به اختلال هيپوكندري با 6 درصد، اختلال هيستري با 18 درصد و اختلال پارانويا با 2 درصد مي باشد و بيشترين ميزان شيوع مربوط به مديراني است كه در دامنه سني 49-45 سال قرار دارند و داراي تحصيلات ليسانس مي باشند و سابقه خدمت 24-20 سال دارند

فهرست:
فصل اول
     مقدمه
      بیان مسئله   
     اهمیت و ضرورت پژوهش
     اهداف پژوهش
    تعاریف نظری 
    تعاریف عملیاتی
     سوالات پژوهش

فصل دوم
     نظام آموزش و پرورش 
     تاریخچه مدیریت    
     انواع مدیریت  
     ویژگیهای مدیریت آموزشی     
     بهداشت روانی 
     پیشگیری از بیماریهای روانی  
     اختلال روانی 
     توصیف و طبقه بندی اختلالات روانی  
     نوروز  
     روان پریشی (پسیكوز)   
     اختلال شخصیت  
     معلولیت روانی   
     اختلالات عاطفی
تعاریف نظری اختلالات روانی
        پارانوئید
        اسكیزوفرنی 
        افسردگی
        هیپومانی 
        هیستری 
        هیپوكندری
        پسیكوپات 
        پسیكاستنی
     پیشینه تحقیق 
     تاریخچه آزمونها  
     آزمونهای روانی                                                                                                                  
     پرسشنامه های شخصیتی
     پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI)                                    
     استاندارد جدید MMPI        
     فرم كوتاه شده MMPI  
     فرم كوتاه شده MMPI

فصل سوم
     جامعه و نمونه آماری  
     روش نمونه گیری 
     ابزار اندازه گیری  
     اعتبار و روایی
     روش گرد آوری داده ها 
     روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم
     داده های توصیفی

فصل پنجم
     نتیجه گیری
     مقایسه داده های پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته
     پیشنهادات 
     محدودیتها  
 
 پرسشنامه MMPI


فهرست جداول
جدول 1- فراوانی مدیران شركت كننده در آزمون براساس گروه بندی سنی 
جدول 2- فراوانی مدیران شركت كننده در آزمون براساس میزان تحصیلات 
جدول 3- فراوانی مدیران شركت كننده در آزمون براساس تاهل
جدول 4- فراوانی مدیران شركت كننده در آزمون براساس سابقه كاری 
جدول 5- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپوكندری 
جدول 6- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر افسردگی
جدول 7- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیستری 
جدول 8- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیكوپاتی
جدول 9- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پارانویا 
جدول 10- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیكاستنی 
جدول 11- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر اسكیزوفرنیا
جدول 12- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپومانی
جدول 13- بررسی میزان شیوع هیپوكندری درمدیران بر حسب سن 
جدول 14- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سن                          
جدول 15- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سن 
جدول 16- بررسی میزان شیوع پسیكوپات درمدیران بر حسب سن
جدول 17- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سن 
جدول 18- بررسی میزان شیوع پسیكاستنی درمدیران بر حسب سن
جدول 19- بررسی میزان شیوع اسكیزوفرنیا درمدیران بر حسب سن
جدول 20- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سن
جدول 21- بررسی میزان شیوع هیپوكندری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول 22- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول 23- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول 24- بررسی میزان شیوع پسیكوپاتی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول 25- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول 26- بررسی میزان شیوع پسیكاستنی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 
جدول 27- بررسی میزان شیوع اسكزوفرنیا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 
جدول 28- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات 
جدول 29- بررسی میزان شیوع هیپوكندری درمدیران بر حسب سابقه كار 
جدول 30- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سابقه كار 
جدول 31- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سابقه كار   
جدول 32- بررسی میزان شیوع پسیكوپاتی درمدیران بر حسب سابقه كار
جدول 33- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سابقه كار
جدول 34- بررسی میزان شیوع پسیكاستنی درمدیران بر حسب سابقه كار
جدول 35- بررسی میزان شیوع اسكیزوفرنیا درمدیران بر حسب سابقه كار
جدول 36- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سابقه كار

فهرست نمودارها
 نمودار 1 – فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس گروه بندي سني
نمودار 2 – فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس ميزان تحصيلات 
نمودار 3 – فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس ميزان تاهل       
نمودار 4 – فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس سابقه كاري            
نمودار 5 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيپوكندري            
نمودار 6 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير افسردگي       
نمودار 7 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيستري        
نمودار 8 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پسيكوپاتي     
نمودار 9 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پارانويا          
نمودار 10 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پسيكاستني  
نمودار 11 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير اسكيزوفرنيا  
نمودار 12 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيپوماني 
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 3469 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 110

حجم فایل:137 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: