تحقیق جامع در مورد تولید میلگردهای ساختمانی

دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک

قسمتی از متن:

رشد صنعت آهن در توسعه و پیشرفت صنعت یک کشور نقش مهمی را داراست، بدین منظور تولید محصولات سالم بدون عیب و مرغوبتر با خواص بهتر از اهداف اقتصادي هر کشوري که صاحب صنعت فولاد است می باشد.

در این پروژه بدلیل مطالب مرتبط بالا سعی شده به تمامی آنها اشاره و در مطالب حساس توضیحات کافی و جامع در اختیار گذارده شود.

بحث روشهاي تولید میلگرد را باید با نورد شروع کنیم چرا که تحقیقات نشان می دهد که عمده ترین و رایج ترین روش تولید میلگرد بوده و مرقون به صرفه ترین نیز می باشد که این باعث می شود پروژه در اطراف این مطلب به هدف خود که روشهاي تولید میلگرد می باشد دست پیدا کند.

میلگردها در انواع پروفیل ها تولید می شود که تمایز آنها با یکدیگر سطح مقطع، قطر و آجدار بودن یا نبودن می باشد. طبق تحقیقات بدست آمده نورد میلگرد به دو صورت رفت و برگشتی (روش قدیمی) وپیوسته صورت می گیرد که با توجه به قدیمی بودن روش نورد رفت و برگشتی بیشتر شرکت هاي خصوصی هنوز از این روش براي تولید میلگرد استفاده می کنند.

تفاوت بین این دو روش 1- تعداد قفسه ها 2- نحوه قرار گیري دستگاهها 3- سرعت تولید-4 کیفیت محصول می باشد که تغییر قطر در روش قدیمی در یک قفسه که داراي چند راهنماي متفاوت با نحوه کار متفاوت می باشند صورت می گیرد ولی در روش پیوسته تغییر قطر در چند قفسه که به صورت متوالی و پیوسته نسبت به هم قرار گرفته اند صورت می گیرد. لازم به ذکر است سرعت فرآیند تولید میلگرد با توجه به قسمت آجزنی محاسبه می گردد و این سرعت در روش رفت و برگشت 17 متر بر ثانیه بوده و در روش پیوسته سرعت فرایند به 30 متر بر ثانیه می رسد . به دلیل جدیدتر بودن روش پیوسته بیشتر به این موضوع می رسیم.

عیوب مختلفی ممکن است در شمشها ایجاد شود به همین دلیل فصل دوم به بررسی کوره هاي پیش گرم و فرایند گرمایش مجدد اختصاص داده شده است.

در فصل اول و سوم عیوبی که فرایند نورد ایجاد می شود مورد بررسی قرار گرفته و تجهیزات لازم و استانداردهاي موجود در تولید میلگرد را توضیح داده می شود و در آخر در فصل چهارم مطالبی  در مورد کیفیت و  خواص  محصولات نوردي  ارائه می شود.

 

فهرست مطالب

عنوان

پیشگفتار

تقدیم نامه

فهرست مطالب

فهرست تصاویر

فهرست جداول

چکیده

فصل اول: تجهیزات نورد

-1-1-1 مقدمه

معرفی روش های تولید میلگرد

تهیه نیمه ساخته ها

نحوه تولید میلگرد با روش نورد

نحوه تولید میلگرد با روش نورد

میکروآلیاژی

عملیات حرارت و خنک کاری (ترمکس(

 

-2-1-1 کوره پیش گرم

-3-1-1 ساختمان کوره پیش گرم

-4-1-1 کالیبر

-5-1-1 غلتک

-6-1-1 قفسه

-7-1-1 ابزار برش

-8-1-1 بستر خنک کننده

-9-1-1 ماشین صافکاري

-10-1-1 نورد} 300  تجهیزات کارگاهی لازم براي نورد میلگرد، مقاطع چهار گوش

-11-1-1 نورد} 500 تجهیزات کارگاهی لازم براي تولیدمقاطع متوسطتیر آهن،نبشی،ناودانی

-12-1-1 نورد}  650 تجهیزات کارگاهی در تولید مقاطع سنگین

-13-1-1 نورد} 350 تجهیزات کارگاههاي مونو بلوك(تولید میلگرد کلافی ساده و آجدار

بخش دوم: نورد پروفیل هاي معمولی میلگردها و مفتولها

-1-2-1 مقدمه

-2-2-1 گرم کردن قلمه ها

3-2-1 شرح دستگاههاي نورد

-4-2-1 بخشهاي نورد

-5-2-1 معایب بوجود آمده در پروفیلها

 

بخش سوم: ویژگیها و روشهاي آزمون)میلگردهاي گرم نوردیده مصرفی در بتن(

-1-3-1 مقدمه

-2-3-1 طبقه بندي و علایم

-3-3-1 تعاریف

-4-3-1 ویژگیها

-5-3-1 نمونه برداري

-6-3-1 روش هاي آزمون

-7-3-1 بازرسی و آزمون مجدد و ارزیابی نتایج

-8-3-1 بسته بندي

-9-3-1 نشانه گذاري

-10-3-1 گواهینامه فنی

-11-3-1 ضریب تبدیل آزمون کشش

فصل دوم: بررسی فرایند گرمایش مجدد در کوره هاي پیش گرم

بخش اول: بررسی فرآیند

1-1-2 مقدمه

-2-1-2 سوخت هاي مورد استفاده در کوره هاي پیش گرم نورد

-3-1-2 پدیده احتراق در کوره هاي پیشگرم

-4-1-2 انتقال حرارت در داخل کوره

-5-1-2 درجه حرارت مجاز در موقع حرارت دادن شمش در کوره

-6-1-2 اصول مربوط به گرم کردن شمش

-7-1-2 عیوب ناشی از یکنواختی در توضیح درجه حرارت و رژیم گرمایی شمش

8-1-2 اثر اکسیداسیون و دکربوره شدن در مرغوبیت محصولات

 

-9-1-2 دکربوره شدن شمش

-10-1-2 سوختن فولاد

بخش دوم: اصول تئوري نورد

-1-2-2 مقدمه

-2-2-2 منطقه تغییر شکل و پارامترهاي تعیین کننده آن

-3-2-2 شرایط لازم براي نورد یک قطعه

-4-2-2 بخش جانبی یا تعویض و عوامل آن

-5-2-2 ماهیت و نحوه جابجا شدن فلز به طرف جلو

-6-2-2 انواع تغییر شکل غیر یکنواخت در نورد و علل ایجاد آنها

بخش سوم: هندسه ناحیه تغییر شکل

-1-3-2 مقدمه

-2-3-2 ناهمگنی

-3-3-2 عیوب داخلی 

-4-3-2 تنشهاي پسماند

بخش چهارم: بررسی عیوب داخلی و سطحی در فرآیند نورد

-1-4-2 مقدمه

-2-4-2 انواع عیوب نورد که در اثر محدودیت کار پذیري ایجاد می شود

-3-4-2 عیوب نوردي ایجاد شده در اثر هماهنگی ها در جهت ضخامت

فصل سوم: بررسی عیوب ابعادي در فرآورده هاي نوردي

-1-1-3 مقدمه 

-2-1-3 انواع عیوب در محصولات نوردي با مقطع گرد

-3-1-3 انواع مختلف عیب در مقطع چهارگوش

-4-1-3 عیوب مختلف در پروفیلهاي نبشی

-5-1-3 انواع عیوب مربوط به پروفیل تیر آهن

-6-1-3 انواع عیوب در پروفیل ناودانی

-7-1-3 انواع عیوب در پروفیل ریل

-8-1-3 انواع عیوب در پروفیل هاي چهار گوش

-9-1-3 کالیبراسیون صحیح

-10-1-3 تنظیم و رگلاژ صحیح نورد

-11-1-3 نصب صحیح آرماتورها) هادي ها (

-12-1-3 تاثیر ساختار جعبه هاي هادي ها و خود هادي ها

-13-1-3 جعبه هاي رولیکی) غلتکی

-14-1-3 تنظیم رگلاژ نورد

-15-1-3 پایداري در امر تنظیم نورد

-16-1-3 گرم کردن فلز

-17-1-3 کار با غلتک هاي کمی سائیده شده

-18-1-3 زائده ها یا لبه ها

-19-1-3 انواع و علل خمیدگی

-20-1-3 خمیدگی قوسی شکل راست تسمه هاي با محصولات نوردي

-21-1-3 پیچش محصولات نوردي) تاب برداشتن محصولات نوردي 

-22-1-3 انحنا یا خمیدگی غیر صاف)غیر تخت( تسمه ها در طول

-23-1-3 علل خمیدگی ها و انحناء هاي غیر صاف در تمسه ها یا محصولات نوردي

-24-1-3 اقدامات لازم جهت جلوگیري از خمیدگی هاي طولی محصولات نوردي

بخش دوم: کیفیت و خواص مکانیکی محصولات نوردي

-1-2-3 مقدمه

-2-2-3 ترکیب شیمیایی، جدایش، عاري بودن از ناخالصی

-3-2-3 ابعاد و شکل محصول

-4-2-3 خواص مکانیکی

-5-2-3 کیفیت سطحی

فصل چهارم: بررسی تعدادي از عیوب ایجاد شده در محصولات نوردي

-1-4 مقدمه

-2-4 پارگی

-3-4 پارگی برش قیچی

-4-4 پریودي 1

4-5-پریودي 11

-6-4 پریودي 111

-7-4 پلیسه

-8-4 تاخوردگی)زاکات  (

-9-4 ترك 1

4-10-ترك 11

-11-4 سیبیل دار شدن

-12-4 سوار شدن پروفیل بر روي هم

4-13-کندگی 1

4-14-کندگی 11

-15-4 کندگی فلز

-16-4 ناخالصی هاي غیر فلزي

نتیجه گیري

پیوست

منابع

چکیده (به انگلیسی

فهرست تصاویر

شکل 1-1

شکل1-2-2-کوره گرم کننده مداوم

شکل 1-2-3- قفسه 530 میلیمتري یک رشته اي جهت نورد پروفیل ها

شکل 1-2-4- نماي کلی نورد مداوم

شکل 1-2-5-  قسمتی از دستگاه هاي نورد مداوم پس نورد

شکل 1-2-6- مراحل نورد نبشی

شکل 1-2-6- مراحل و طروق مختلف نورد ناودانی

شکل 1-2-7- شماي قیچی پروانه اي

شکل 1-2-8- دستگاه مستقیم کننده میلگردها

شکل 1-2-9- قسمت هاي اصلی قفسه 350 میلیمتري با غلتک افقی

شکل 1-2-10- کالیبر مختلف جهت نورد میلگرد و چهارپهلو

شکل 1-2-11- یک نورد مداوم 250 میلیمتري با غلتک هاي قائم

شکل 1-2-12- دستگاه کلاف پیچ

شکل 1-2-13- میلگردهاي آجدار جهت استفاده در بتون

شکل 1-2-13- کوره هاي گرم کننده لوحه ها

شکل 1-2-14- دستگاه هاي نورد مداوم بی انتها با جوشکاري شکافی

شکل 1-2-15- نمونه هایی از معایب پروفیل ها

شکل 1-3-1- انواع میلگرد و انواع آج میلگردها

شکل 1-3-2- انواع سطح مقطع در میلگردهاي تولیدي

شکل 2-1-1- ترکهاي ناشی از گرم کردن

شکل 2-1-2- اثر درجه حرارت و زمان برفولادهاي کم کربن

شکل 2-1-3- سوخت شمش هنگام گرم کردن

شکل 2-2-1- تغییرات ساختمانی داخلی فلز در نورد طولی آن

شکل 2-2-2- شرایط مختلف ورود فلز بداخل غلتکها

شکل 1-2-3- اثر تعداد عبور بر تعویض

شکل 1-2-4- تغییر شکل غیر یکنواخت

شکل 2-3-1- گرادیانهاي سختی در مس بعد از نورد در یک مرحله

شکل 2-3-2- بستگی فاکتور ناهمگنی به زاویه قالب

شکل 2-3-3-تغییر دانستیه آلومینیم  6061 T 6در اثر کشش

شکل 2-3-4- حفره هاي ایجاد شده در کشش نوار آلومینیوم6 T

شکل 2-3-5- ترکهاي محور مرکزي در میله هاي فولادي اکسترود شده

شکل 2-3-6- ترکهاي ایجاد شده در یک شمش ملیبدینیم

شکل 2-3-7-تنش هاي پس ماند در سطح قطعه باریک نورد شده

شکل 2-3-8-تنش هاي پس ماند در سطح سیم کشیده شده به طور سرد

شکل 2-3-9-اثر زاویه قالب و کاهش مقطع بر روي تنش هاي پس ماند در میله هاي فولادي اکسترودشده اعداد

شکل 2-3-10-میله ملیبدنیم که در طی نورد تحت شرایط بزرگ نهنگی شده

شکل 2-3-11-تنش هاي پس ماند در میله هاي فولادي کم کشیده شده

شکل2-4-1-تمساحی شدن در یک تختال Al-8Pct Mg

شکل 3-1-1-کامل نبودن زوایا و لبه ها در پروفیل هاي مختلف  m

شکل 3-1-2-اشکال مختلف عیب در پروفیل با مقطع گرد

شکل 3-1-3-شرایطی که در آن بعضی از عیوب در مقطع گرد پدید می آید

شکل 3-1-4-انواع عیوب در مقطع چهارگوش

شکل 3-1-5--شرایط پیدایش بعضی از عیوب در مقطع چهارگوش

شکل 3-1-6-انواع مختلف عیوب در مقطع نبشی

شکل 3-1-7- رفع برجستگی روي بال ها یک نبشی به هنگام تراش غلتک هاي کالیبر قبل از کالیبرنهائی

شکل 3-1-8-عدم تقارن مقدار چهارگوش اولیه در اولین کالیبر شکل دهنده مربوط به نورد نبشی

شکل 3-1-9-تولید نبشی یا بالهاي داراي عرض بیش از حد مجاز در کالیبر نهائی ویژه نورد نبشی ها با ضخامت هاي متفاوت

شکل 3-1-10-علل پیدایش زاویه پخ هنگام نورد نبشی

شکل 3-1-11-رفع اشکالات در ضخامت دیواره پروفیل  z شکل از طریق جابجائی غلتک بالائی و جهت NM

شکل 3-1-12-اشکالات و نواقص پروفیل تیرآهن

شکل 3-1-13-پیدا شدن زائده و کامل نبودن بالها در پروفیل تیرآهن

شکل 3-1-14-نورد تیرآهن

شکل 3-1-15-نقش موضعی بال تیرآهن بصورت گودي در یک طرف و برجستگی در همان امتداد طرف دیگر

شکل 3-1-16-وجود اشکال در تیرآهن

شکل 3-1-17-موج دار بودن ارتفاع بال ها در پروفیل ناودانی

شکل 3-1-18-نیروهاي محوري ایجاد شوند به هنگام نورد پروفیل هاي بال دار

شکل 3-1-19-مثال کالیبراسیون غلتک هاي کالیر نهایی براي نورد ریل

شکل 3-1-20-کالیبرهاي قبل از نهایی(a)   و نهایی(b) براي نورد ریل

شکل 3-1-21-انواع عیوب در ریل هاي خط آهن

شکل 3-1-22-عیب هاي پروفیل چهارگوش

شکل 3-1-23-شرایط ایجاد عیب درپروفیل چهارگوش

شکل 3-1-24-جعبه هاي رولیکی براي نورد پروفیلهاي زد

شکل 3-1-25-انواع مختلف خمیدگی در طول محصولات یا تسمه ها

شکل 3-1-26-خمیدگی و قوس برداشتن محصولات نوردي با مقطع راست گوشه

شکل 3-1-27-خمیدگی داسی شکل تختال یا شمش نوردي نورد شده در دستگاه نورد بلومینگ

شکل 3-1-28-درجه خمیدگی قطعه کارنوردي

شکل 3-1-29-خمیدگی داسی شکل پروفیل با مقطع راست گوشه

شکل 3-1-30-شرایط عملی بوجود آمدن خمش هاي داسی شکل در محصولات نوردي

شکل 3-1-31-خمیدگی داسی شکل با توجه به وضعیت قطعه وارد شده به غلتک ها

شکل 3-1-32-شماي نیروهایی که باعث خارج شدن قطعه کار در ناحیه گردنه غلتک ها در موقع واردآمدن فشردگی غیر مساوي بر قطعه کار در عرض آن می شود

شکل 3-1-33-ارتباط نوع خمیدگی ورق با مشخصات گرم شدن غیر مساوي فلز قبل از نورد شدن

شکل 3-1-34-خمیدگی ریل ها در موقع سردکردن آن ها بر روي سکوهاي مربوطه

شکل 3-1-35-جفت نیروي که باعث پیچیدگی در قطعه کار موقع جابجا شدن غلتک ها می شود

شکل 3-1-36-نیروهایی که باعث پیچیدپی در قطعه کار موقع آمیزش محور غلتک ها می شود

شکل 3-1-37-آمیزش و برخورد محور غلتک ها که باعث پیچش قطعه کار می شوند

شکل 3-1-38-پیچش پروفیل تسمه اي

شکل 3-1-39-چرخیدن تسمه در موقع خروج از غلتک ها

شکل 3-1-40-ورود نادرست قطعه کار به داخل غلتک ها

شکل 3-1-41-منحنی شدن قطعه نوردي در اثر عدم گرفته شدن انتهاي قطعه کار

 

فهرست جداول

جدول 1-2-1-  مشخصاتی از پروفیل هاي معمولی و میلگرد

جدول 1-2-2- دستگاه هاي نورد و ابعاد محصولات آن ها

جدول 1-2-3

جدول 1-3-2- اندازه ها

جدول 1-3-3- رواداري هاي قطر اسمی(ساده

جدول 1-3-4- رواداري جرم (ساده و آجدار)

جدول آ1-3-4

جدول 1-3-5- حداکثر درصد وزنی عناصر مذاب

جدول 1-3-6- رواداري ترکیب شیمیایی محصول

جدول 1-3-7-  خواص مکانیکی

جدول 1-3-8

جدول 1-3-9- شرایط جوشکاري

جدول 3-2-10- ترکیب شیمیایی آرماتوري با نقطه تسلیم براي جوشهاي قوسی

جدول 3-2-11- خواص مکانیکی و ترکیب شیمیایی آرماتور تمپکور

 

 

 

 

دسته بندی: فنی و مهندسی » مکانیک

تعداد مشاهده: 4327 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 194

حجم فایل:8,613 کیلوبایت

 قیمت: 45,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب برای دانشجویان مکانیک

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش